Podmienky denného lezeckého tábora

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských táboroch organizovaných občianskym združením Brutalka Zvolen

Lezecký klub Brutalka Zvolen o.z. , Lieskovská cesta 6, Zvolen, 96001 v spolupráci s lezeckou stenou Brutalka, HTM trade spol.s r.o.
Gen. Svobodu 1974/21 Zvolen 960 01 36 621 773, prevádzka BRUTALKA – Lezecká stena Lieskovská cesta 2184/6960, 01 Zvolen, (ďalej len Lezecký klub) organizuje denné detské tábory v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej web stránke www.brutalka.sk.

Čl. I
Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Lezeckého klubu zabezpečiť a zorganizovať denný detský tábor v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve a ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke a záväzok Klienta za objednaný tábor zaplatiť dohodnutú sumu a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa v dennom detskom tábore.

Čl. II
Uzavretie zmluvy

 1. Klient na základe ponuky Lezeckého klubu prejavil záujem o konkrétny termín denného detského tábora a zaslal Lezeckému klubu vyplnenú prihlášku.
 2. Na uzavretie Zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:
  • a) akceptovanie prihlášky zo strany Lezeckého klubu a potvrdenie e-mailom na adresu Klienta
  • b) úhrada nevratnej zálohy vo výške 35 Eur prevodom na účet Lezeckého klubu: SK76 0900 0000 0051 1206 0625 (po vystavení a obdržaní faktúry od Lezeckého klubu!)
  • c) uhradenie ceny za denný detský tábor v plnej výške Klientom.

Čl. III
Platobné podmienky

 1. Cena za denný detský tábor je stanovená v prihláške a na webovej stránke.
 2. V cene sú zahrnuté nasledovné položky:
  • a) denná starostlivosť o dieťa pod vedením skúsených a vyškolených inštruktorov,
  • b) strava (desiata, obed, ovocie počas dňa)
  • c) pitný režim
  • d) vstupné do lezeckého centra
  • e) zapožičanie všetkého potrebného certifikovaného lezeckého materiálu
  • f) poistenie
  • g) doprava do skalných oblastí
 3. Po e-mailovom potvrdení prihlášky zo strany Lezeckého klubu je potrebné obratom vykonať úhradu nevratnej zálohy vo výške 35 Eur, až po pripísaní tejto sumy na účet je termín v požadovanom termíne záväzne rezervovaný. Následne je potrebné vykonať úhradu za denný tábor v plnej výške po vystavení a obdržaní faktúry od Lezeckého klubu.
 4. Sumu je potrebné uhradiť najneskôr 15. júna 2024. V prípade, že medzi potvrdením prihlášky a nástupom dieťaťa do denného detského tábora zostáva časový úsek kratší než 10 dní, cena musí byť uhradená najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora. Pri takto splnených podmienkach pre Klienta neplatí ods. 1 článku VI.
  • Termíny:
   • 15.7. – 19.7. 2024
   • 22.7 – 26.7. 2024
   • 5.8. – 9.8. 2024
   • 12.8. – 16.8. 2024
 1. Sumu je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
  • a) v hotovosti na Lezeckej stene BRUTALKA, Lieskovská cesta 2184/6960,01 Zvolen
  • b) bankovým prevodom na účet SK76 0900 0000 0051 1206 0625 (po vystavení a obdržaní faktúry od Lezeckého klubu).
 2. V prípade, že bude suma uhradená oneskorene, Lezecký klub si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vybraný termín denného detského tábora obsadený.
 3. V prípade, ak Lezecký klub využije svoje právo podľa ods. 6 tohto článku a odstúpi od Zmluvy, Lezecký klub sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať Klienta a Lezecký klub je povinný vrátiť Klientovi cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa oznámenia danej skutočnosti.

Čl. IV
Práva a povinnosti Lezeckého klubu

 1. Lezecký klub si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora, ako aj miesto konania denného detského tábora, a to z nasledovných dôvodov:
  • a) nevhodné počasie,
  • b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera Lezeckého klubu.
 2. Lezecký klub má právo zrušiť termín denného detského tábora v nasledovných prípadoch:
  • a) nedostatočná obsadenosť termínu denného detského tábora,
  • b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),
  • c) výskyt nebezpečných nákaz.
 3. V prípade zrušenia termínu denného detského tábora je Lezecký klub povinný vrátiť cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa oznámenia o zrušení termínu denného detského tábora.

Čl. V
Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora doručiť Lezeckému klubu:
  • a) kópiu preukazu poistenca dieťaťa,
  • b) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do denného detského tábora.
 2. V prípade, že Klient alebo osoba ním splnomocnená nedoručí ktorýkoľvek z dokumentov podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora, je Lezecký klub oprávnený odstúpiť od Zmluvy a Klient nemá nárok na vrátenie ceny.
 3. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť dieťa na programom stanovené miesto a v určenom časovom rozpätí.
 4. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný dieťa vyzdvihnúť, a to v určenom časovom rozpätí a na mieste určenom programom. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia dieťaťa má Lezecký klub právo za každú začatú hodinu omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Klienta poplatok z omeškania vo výške 10 Eur.
 5. Klient alebo osoba ním splnomocnená, má povinnosť písomne informovať Lezecký klub o:
  • a) alergiách, ktorými dieťa trpí,
  • b) ochoreniach, ktorými dieťa trpí,
  • c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného detského tábora u dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.
 6. V prípade, že Klient písomne informuje Lezecký klub podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky Lezeckému klubu vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak dieťa také lieky užíva a poučiť Lezecký klub o dávkovaní liekov.

Čl. VI
Odstúpenie od Zmluvy

 1. V prípade odstúpenia je Klient povinný uhradiť poplatok, a to vo výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:
  • a) v prípade odstúpenia do 10 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora – Lezecký klub Klientovi vráti (100% úhrady mínus nevratná záloha 35 Eur), tzn. 140 Eur,
  • b) v prípade odstúpenia do 2 – 9 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora – Lezecký klub Klientovi vráti (50% úhrady poníženej o nevratnú zálohu 30 Eur), tzn. 70 Eur,
  • c) V prípade odstúpenia v posledný pracovný deň pred začiatkom tábora, alebo v deň nástupu na detský tábor alebo ak dieťa nenastúpilo na denný detský tábor vôbec – 100% z Ceny denného detského tábora (Klient nemá nárok na vrátenie ceny).
 2. Lezecký klub má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, ak dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či táborový poriadok. V takom prípade Klient nemá nárok na vrátenie ceny, ani jej časti.

Čl. VII
Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Klient vyhlasuje, že dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:
  • a) má základné sociálne návyky,
  • b) má ukončený prvý ročník základnej školy,
  • c) je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok,
  • d) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,
  • e) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.
 2. Klient vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.
 3. Klient poučí dieťa pred nástupom na denný detský tábor o tom, že:
  • si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať,
  • má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov,
  • je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,
  • je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).